opensensmapr changelog

This project does its best to adhere to semantic versioning.

2023-03-06: v0.6.0

2019-02-09: v0.5.1

2018-10-20: v0.5.0

2018-09-21: v0.4.3

2018-09-05: v0.4.2

2018-06-07: v0.4.1

2018-05-25: v0.4.0

2018-01-13: v0.3.2

2017-11-29: v0.3.1

2017-09-04: v0.3.0

breaking changes

2017-08-24: v0.2.1

fixes

2017-08-23: v0.2.0

breaking changes